donderdag 9 maart 2017

De beste bewaakte gevangenissen bouwen we voor onszelf.

Er wordt weleens gezegd dat elke stadsbewoner in zijn eigen dorp leeft. De afmetingen van de stad zijn misschien kolossaal, maar je gang erdoor voert altijd langs de zelfde plekken en de mensen met wie je dagelijks omgaat zijn vaak op 1 hand te tellen. In onze geest is de wereld zo klein. Angsten, vooroordelen, oud zeer en ander soort  conditioneringen fungeren er als ophaalbruggen die bijna constant omhoog staat. Daardoor kan er maar weinig verkeer van buitenaf tot je innerlijke fortificatie doordringen. Misschien is deze beeldspraak een tikkeltje overdreven, maar feit blijft dat we allemaal van binnen in een zelfgeschapen constructie gevangen zitten. Ga al die dingen eens na die je angstvallig mijdt of pertinent afwijst. Dingen waar je niet voor open staat, altijd onenigheid over hebt of waar het als het op intimiteit gaat steeds weer verkeerd mee afloopt. Toch hoeft het niet moeilijk te zijn de deur van je cel te ontgrendelen. Door simpelweg te accepteren dat jouw NEE meestal meer over jezelf zegt dan over wat je afwijst, zet je de deur al op een kier.Ik wel.

Some said that every resident living in his own village. The city's dimensions are perhaps colossal, but you walk through it always passing the same places and the people with whom you interact every day can often be counted on one hand. In our mind, the world is so small. Fears, prejudices, old and very different kind of conditioning act if drawbridges are almost constantly raised. Therefore there can be very little traffic outside penetrate your inner fortification. Perhaps this metaphor is a tad exaggerated, but the fact remains that we are all trapped inside in a self-created structure. Go about all the things that you studiously avoids or refuses categorically. Things you are not open for, always have disagreement about or  where it is the intimacy. Yet it need not be difficult to unlock the door of your cell. By simply accepting that your NO usually says more about you than about what you reject, put the door already crack. I will.

With love
Christel

dinsdag 27 september 2016

Wees positief in je verwachtingen

Op de een of andere manier zit het in ons. We zijn altijd bezig met 
`wat als`en kunnen de toekomst niet laten voor wat het is: iets wat gaat komen. Nee, we moeten en zullen met die toekomst bezig zijn. Om te controleren, schijnbare zekerheden te scheppen, iets af te dwingen. Heeft dat zin?

Ja en Nee

Nee, omdat het leven onvoorspelbaar is en vaak een onverwachte wending neemt. 

Ja, omdat je eigen houding en gevoel wel degelijk meespelen.
Iedereen krijgt kansen, maar vanuit een positieve houding zie je ze eerder.
Iedereen krijgt tegenslagen, maar vanuit een pessimistische houding wegen ze zwaarder en zie je de verborgen kansen niet.

Daarom heeft het wel degelijk zin om te beseffen dat elke wolk een gouden randje heeft. Als je de wolk maar niet ontkent.

In one way or another it is within us We are always engaged in ´What if" and can not leave the future for what it is. 

No, we must and will be engaged in the future. To check, create apparent certainties, to force somethin  Does that make sense?


YES and NO

No, because life is unpredictable and often takes an unexpected turn.
Yes, because your attitude and feelings do play decent. Everyone gets opportunities, but with a positive attitude you see them earlier. Everyone gets setbacks, but from a pessimistic attitude they prevail and you do not see the hidden opportunities. Therefore, it does make sense to realize that every cloud has a silver lining. so do not deny the cloud.
With love
Christel

 


dinsdag 12 januari 2016

Aannames

Aannames binden ons aan het verleden, verduisteren de toekomst,beperken ons gevoel van wat mogelijk is en bannen vreugde uit. 

De aannames waarop ik doel zijn de talloze conclusies,interpretaties,ideeën en gedachten die we hebben over wie we zijn en wat er met ons gebeurt. Vele van mijn vrienden en ikzelf  zijn onze baan kwijt geraakt bij V&D. Als je nu gaat  solliciteren en je krijg bijvoorbeeld een email waarin staat dat je bent afgewezen voor een baan. Ga dan alstublieft niet denken: Het heeft helemaal geen zin om op dit soort banen te reageren, want ik word toch niet uitgekozen. Ik heb gefaald. Ik ben niet goed genoeg. Het komt nooit goed met mij. Ik zal altijd ongelukkig blijven. Omdat ik een mislukkeling ben, zullen mijn vrienden mij uitlachen en uiteindelijk verlaten. Dan ben ik alleen en ik zal altijd alleen blijven.
Maar het enige wat er in werkelijkheid is gebeurd, is dat je bent afgewezen voor een bepaalde baan. De rest leg je er zelf bovenop en daarmee vergroot je je eigen misère.
Het is een grote stap voorwaarts als je je ervan bewust bent dat je aannames de zaken nodeloos erger maken en je er vraagtekens bij kunt zetten. Hierdoor verruim je je perspectief en maak je het jezelf een stuk makkelijker. En vind je door zo niet zo te denken wel de juiste baan die bij je past.

Liefs
Christel

zondag 18 oktober 2015

leven in het nu / living in the now.

Eigenlijk is het ontwaken, het werkelijk aanwezig zijn het hart van al onze kunstvormen en levensuitingen.

Werkelijk aanwezig zijn valt niet altijd mee. Vaak zitten we met onze gedachten bij de toekomst of zijn we iets uit het verleden aan het herkauwen. Op sommige dagen voelt het als een worsteling om volledig in het nu te zijn, Dan is het gewoonweg te pijnlijk of te vervelend. Op andere dagen lijkt het alsof een deel van ons afwezig is. Het leven kan dan een dromerig karakter hebben, alsof we in een aquarium leven. Werkelijk aanwezig zijn vergt moed,inspiratie, creativiteit, doorzettingsvermogen en geduld. Als we uit de cocon van onze eigen beslommeringen het NU in kunnen stappen, vinden we een open, bruisende ruimte waar we vrij onze vleugels kunnen uitslaan. Waar we het penseel of pen kunnen oppakken, waar woorden en beelden kunnen vloeien en er geen beperkingen zijn.

Actual awakening, the really being present of the heart of all our artforms and expressions of life.

 Actual being presence is not always easy. Often we sit with our thoughts in the future, or are chewing on something from the past. On Some days it feels like a struggle to be fully in the moment, then it is simply too painful or annoying. On other days it seems like a part of us is absent. Life can have a dreamy character, as if we live in an aquarium. Actual being presence takes courage, inspiration, creativity, perseverance and patience. When we emerged from the cocoon of our own worries in to the NOW, we find an open, vibrant space where we can spread our wings freely. Where can we pick up the brush or pen, where words and images flow and there are no restrictions.


Christel
www.ckorporaaltje.wix.com/gara

dinsdag 29 september 2015

Zijn wie je bent / Be who you are

" Of je leven ziet als een buitenkans of  als een last, hangt af van het standpunt dat je inneemt, niet van de omstandigheden waarin je verkeert."

Als je iets wilt optillen wat nagenoeg met je eigen lichaamsgewicht overeenkomt, mag je met recht zeggen dat het je op dat moment erg zwaar valt. Zeg je daarentegen dat je het geestelijk zwaar hebt, dan is dat een strikt persoonlijk oordeel over je eigen situatie. Hoe valt het anders te verklaren dat iedereen zo totaal verschillend met verlies of tegenslag omgaat? Wie weet is de gedachte dat je met dat wat je overkomt maar op een manier kunt omgaan, wel rampzaliger dan de tegenslag zelf. Je kunt de zaken natuurlijk ook anders bekijken en in alles een kans zien om jezelf beter te leren kennen en verder te komen. Door je keuze maak je jezelf of tot slachtoffer of tot overwinnaar in een bepaalde situatie. Jouw wereld blijft hetzelfde, niet omdat ze echt zo is, maar omdat jij steeds dezelfde keuzes blijft maken.

"Whether you see life as an opportunity or a burden depends on the position that you have take, not the circumstances you are in." 

If you want to raise something that is virtually identical to your own body weight, you may rightly say that its very heavy of you at that time. On the other hand  when you say that you're mentally tough, it is a strictly personal opinion about your own situation. How else to explain that everyone is so totally different at a loss or setback ? Who knows, the thought that what happend to you you only can deal in one away,more disastrous than the setback itself. You can also view the course differently and see everything as a chance to get to know yourself better and to get further. By choice you make yourself a victim or victor in a given situation. Your world remains the same, not because it is true, but because you make always the same choices


vrijdag 28 augustus 2015

Goed Beter Best / Good Better Best
Goed is beter dan best. Als ik vind dat het goed is en jij denkt dat het beter kan, ben ik de gelukkigste van de twee

Misschien op het eerste gezicht een doordenkertje, maar bij nader inzien hopelijk een waarheid als een koe. Laten we beginnen met `goed`. Spreek je dergelijk oordeel uit, dan zeg je in feite: Ik ben tevreden zoals het is. Heerlijk toch, als je op een dergelijke manier vrede met iets kunt hebben? Maar dan ´best´. Daarin schuilt wedijver, het onbevredigde verlangen , de ambitie ,de hoop op betere tijden. Wie garandeert je dat jou in het leven ooit het beste ten deel zal vallen? Voor je het weet zit je vol onvrede of frustratie omdat de dingen maar niet beter willen worden. Dan ben je met ´goed´ stukken beter af. Dan word je niet voortdurend door onvrede, faalangst of een gevoel van mislukking achtervolgd. Probeer daarom de valkuil van het eindeloos streven naar beter en best zo veel mogelijk te omzeilen. Het maakt je misschien niet tot een hoogvlieger, maar wel tot een gelukkiger mens.Good is better than best. If I think it's good and you think it could be better, I am the happiest of the two

Perhaps at first glance a Brain teasers, but closer upon hopefully see a truism. Let's start with `good`. Do you speak such judgment, then basically you're saying, I am happy as it is. delightful nonetheless, if you can have peace with something in such a way? But 'best'. Therein lies rivalry, the unsatisfied desire, ambition, hope for better times. Who guaranteed you, you get the best in life ever? Before you know it you're full of dissatisfaction or frustration because things but not wanting to be better. Then you're better off with 'good'. Then you will not be constantly chased by unhappiness, anxiety or a sense of failure. So try avoid the trap of endless pursuing better and best as much as possible. It might not make a high flyer but a happier person.

Christel
www.c.korporaaltje.wix.com/gara